Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

lovelife
7141 0c38
Reposted from777727772 777727772 viagdziejestola gdziejestola
5358 80b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
lovelife
8975 90d5
Reposted from777727772 777727772 viagdziejestola gdziejestola

January 22 2018

lovelife
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— J. Borszewicz
Reposted frompotrzask potrzask viagdziejestola gdziejestola
lovelife
9553 34c4
Reposted fromatlantyda atlantyda viagdziejestola gdziejestola
0254 ed3b 500

heavenhillgirl:

La Notte (1961), dir. Michelangelo Antonioni

January 18 2018

lovelife
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viaczarnylistopad czarnylistopad
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

lovelife
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaczarnylistopad czarnylistopad

January 12 2018

lovelife

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viadobby dobby
lovelife
5273 bd3a
Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby

January 07 2018

lovelife
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadobby dobby
lovelife
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viadobby dobby
lovelife
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
lovelife
Jest widok bardziej niezmierzony niż morze - niebo. Jest widok jeszcze bardziej niezmierzony niż niebo - wnętrze duszy ludzkiej.
— Victor Hugo
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
lovelife
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
lovelife
0559 19c0 500
Reposted fromwstydem wstydem vialaennah laennah
lovelife
lovelife
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek

January 02 2018

lovelife
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl