Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

lovelife
8451 9838
5061 710d

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacoeurina coeurina
0775 c15e 500

inneroptics:

André Villers - Picasso

Reposted frombackground background viakatastrofo katastrofo
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakatastrofo katastrofo
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze vialaluna laluna
lovelife
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viamerriment merriment
lovelife
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasillene sillene
5469 93a4
Reposted fromshitsuri shitsuri viaczekoladowysen czekoladowysen
lovelife
6874 e6e7
Reposted fromlaitcondense laitcondense vianoisetales noisetales
lovelife
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— Myśliwski
lovelife
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viapouler pouler
1121 bd85 500

colecciones:

Bob Dylan in his apartament, NYC, NY. – Photo by Ted Russell, 1964. p>

Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
lovelife
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viadelavide delavide
lovelife
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viapouler pouler
lovelife
6390 c995 500
Reposted frommslexi mslexi viapouler pouler
9434 e6c6 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viapouler pouler
lovelife
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
lovelife
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl