Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

lovelife
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialubiedarkside lubiedarkside
lovelife
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika vialubiedarkside lubiedarkside
2990 d356
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 14 2017

lovelife
1621 f827 500
Reposted fromlyokostar lyokostar viatoniewszystko toniewszystko
6642 849e 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot in “A Woman Like Satan” (1959)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

August 07 2017

lovelife

August 04 2017

1771 430d 500
lovelife
Chciałem umrzeć, a nie udało mi się nawet zasnąć.
— Jacek Podsiadło
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer
lovelife
There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer
lovelife
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
lovelife
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned viagdziejestola gdziejestola
lovelife
2066 5928
Reposted fromsail sail viagdziejestola gdziejestola

July 28 2017

3886 2efd 500
lovelife
2238 8666

July 27 2017

lovelife

July 26 2017

lovelife
1898 a56f 500
Yesterday was the best day!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl